i

Oi

i = 1 (40 g, Rovema)

60

i = 2 (100 g, Rovema)

5.25

i = 3 (200 g, Rovema)

4.25

i = 4 (13.5 g, EJ)

17.1

i = 5(13.5 g, Korin)

1.9

i = 6 (14.5 g, EJ)

0

i = 7(40 g, EJ)

0

i = 8(100 g, BB)

15.9

i = 9 (Pouch)

0