指标

pH

总氮

g/kg

总磷

g/kg

含水率

(%)

SOC

g/kg

pH

1

总氮(g/kg)

−0.520

1

总磷(g/kg)

−0.505

0.244

1

含水率(%)

0.356

0.630

−0.098

1

SOC (g/kg)

−0.534

0.906**

0.176

0.860**

1