MBais

MSE

局部非线性BGWR

局部非线性GWR

局部非线性BGWR

局部非线性GWR

β 1 ( u , v )

0.0912

0.2086

0.0173

0.0691

β 2 ( u , v )

0.0887

0.0707

0.0149

0.0176