上台阶高度/m

y/m

y/m

x/m

x/m

σxm/Mpa

σym/Mpa

0.50

1.39

1.88

0.90

1.27

5.81

13.56