Pyr

0.34

5.43

1.63

1.49

苯并(a)蒽

BaA

0.10

20.53

1.49

0.74

Chr

0.26

157.73

6.42

2.94

苯并(b)荧蒽

BbF

0.03

3.86

0.73

0.59

苯并(k)荧蒽

BkF

0.61

31.79

8.32

7.22

苯并(a)芘

BaP

0.43

200.82

8.50

4.16

二苯并(a, h)蒽

DahA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

茚并(1, 2, 3)芘

Inp

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

苯并(g, h, i)苝

BghiP

1.00

29.66

6.00

4.38

16PAHsa

60.40

465.44

124.13

116.52